Seniorenwoningen

Prettig blijven wonen in nultreden woning of levensloopbestendige woning

Met het ouder worden komen de lichamelijke gebreken, bij de een eerder dan bij de ander. Als je moeite hebt met traplopen of wandelen is het verstandig om te kijken hoe je toch nog prettig kunt leven en wonen. En natuurlijk kun je dat ook uit voorzorg doen. Kies je voor woningaanpassing (bij voorbeeld een traplift) of verhuis je liever naar een nultreden woning (nieuwbouw volgens eisen handboek Woonkeur module 1).

Heb je daarbij de wens om zo lang mogelijk daarin te blijven wonen -zelfs ook als je in een rolstoel terecht zou komen en intensieve zorg nodig zou hebben- dan is een echte levensloopbestendige seniorenwoning geschikt. Levensloopbestendig betekent dat je er in alle fasen van je leven in kunt blijven wonen. Voor dit soort woningen is een norm vastgesteld in het handboek Woonkeur module 4. Daarin staan ook afmetingen in van deuropeningen, toilet, badkamer en slaapkamer, die nodig zijn om met een rolstoel goed te kunnen manoeuvreren en welke ruimte in de slaapkamer nodig is voor een tillift. De seniorenraad heeft er bij de gemeente Veldhoven op aangedrongen de bouw van deze levensloopbestendige seniorenwoningen te (laten) bouwen. De gemeente heeft dat -zeer tot onze spijt- afgewezen.

Het handboek Woonkeur modulen 1 en 4 kunt u hier inzien. Klik daarvoor op link:


Geen inventarisatie van de verhuisbehoefte van senioren

Om te weten hoeveel seniorenwoningen en van welke soort er gebouwd moeten worden, is het nodig om de verhuisbehoefte van senioren te inventariseren. Pas dan kun je daarvoor een bouwplan maken. Deze inventarisatie heeft echter niet plaatsgevonden en zal naar onze verwachting ook niet plaatsvinden onder de huidige wethouder. Ook het aanbod van de Seniorenraad om substantieel mee te werken aan een enquête werd door hem afgeslagen. Zie de volgende brieven aan college en gemeenteraad, onder de volgende links:


De Stimuleringslening voor verhogen wooncomfort eigen woning

Er zijn 3 soorten verbetermaatregelen:

  • Langer thuis wonen voor oudere inwoners (55+) en (ouders van) inwoners met een beperking, bijvoorbeeld door slaapkamer en badkamer op de begane grond realiseren, deuren verbreden, drempels verwijderen, huiselijke elektronica (domotica) en/of plaatsen van een traplift. Maximale lening: € 35.000,-
  • Duurzaam maken van de woning, bijvoorbeeld met zonnepanelen, isolatie, HR++-glas, zonneboiler en/of warmtepomp. Maximale lening: € 25.000,-
  • Verwijderen en vervangen van asbestdaken, dakgoten en asbestgevels en het uitvoeren van de benodigde constructieve voorzieningen. Maximale lening: € 35.000,-

U kunt ook 2 leningen aanvragen. U combineert dan 2 maatregelen. In totaal kunt u dan maximaal € 35.000,- lenen. Het rentepercentage is 1,4%.

Bron: Gemeente Veldhoven. Voor meer info: https://www.veldhoven.nl/stimuleringslening


De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. (SWZ)

De SWZ is bestemd voor bewonersinitiatieven en voor initiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig woonzorgarrangement vanaf 5 wooneenheden (zoals bij voorbeeld in de vorm van CPO) willen realiseren.

Het woonzorgarrangement is vooral bedoeld voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder en beoogt de vraag naar ondersteuning of zorg te voorkomen. Uitgangspunt is dat de toekomstige bewoners het initiatief (mede) opzetten.

Met deze financiële ondersteuning wil het rijk de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen stimuleren.

De SWZ stelt veel voorwaarden en is complex. Voor meer informatie verwijzen we dan ook naar de website:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-wonen-en-zorg-swz/