Wonen & Veiligheid

Op deze pagina en de subpagina’s vindt u informatie over hoe u langer comfortabel en veilig  zelfstandig kunt blijven wonen.


STIMULERINGSREGELING EIGEN WONING

Woont u in een eigen, bestaande woning in Veldhoven? En wilt u deze woning verbeteren, bijvoorbeeld voor langer thuis wonen? Of wilt u de woning duurzaam maken? Of asbest opruimen? Dan kunt u bij ons een stimuleringslening van maximaal  € 35.000,- aanvragen. Dit kan alleen digitaal.

De aanvraag doet u bij de gemeente. Op de volgende website van de gemeente vindt u hier meer over.

https://www.veldhoven.nl/stimuleringslening


BELEIDSMANIFEST SENIORENWONINGEN

De Seniorenraad wil betaalbare seniorenwoningen in woonkernen.

De Seniorenraad Veldhoven heeft het college van Burgemeester en Wethouders een beleidsmanifest aangeboden. Hierin roept de raad het college op om meer oog te hebben voor de woonbehoeften van met name senioren uit Veldhoven.

De Seniorenraad constateert, dat het ontbreekt aan een noodzakelijk sturend woningbeleid. Een beleid dat uitgaat van de behoeften en wensen van de woningzoekenden.

Een beleid dat niet bepaald wordt door het winstbejag van projectontwikkelaars.

Ten aanzien van seniorenwoningen zijn levensloop bestendigheid, betaalbaarheid, een korte afstand tot faciliteiten (zoals winkels) en hun sociaal netwerk belangrijk.

Daarom pleit de raad er ook voor seniorenwoningen te bouwen, met name in de bestaande kernen (de inbreidingsgebieden) en niet in de uitbreidingsgebieden.

Door voldoende geschikte en betaalbare seniorenwoningen te bouwen komen gezinswoningen vrij en wordt een bijdrage geleverd aan de doorstroming op de woningmarkt.

U kunt het Manifest lezen door een van beide versies aan te klikken:


Voor meer informatie over woning verduurzamen, klik op: woning verduurzamen

Voor meer informatie over woning verduurzamen, klik op: woning verduurzamen 

Voor meer informatie over seniorenwoningen, klik op: seniorenwoningen 

Voor informatie over wonen met gemak, klik op: wonen met gemak

Voor tips om vallen te voorkomen, klik op: valpreventie

Voor informatie over brandveiligheid klik op: brandveiligheid

Voor informatie over inbraakveiligheid klik op: inbraakveiligheid

Voor informatie over verkeersveiligheid klik op: verkeersveiligheid

Voor een vermoeden van huiselijk geweld klik op: huiselijk geweld