NIEUWS van de SENIORENRAAD

De Seniorenraad Veldhoven is een spreekbuis voor alle senioren in Veldhoven

Wij zijn een onafhankelijke raad van vrijwilligers met veel ervaring in het maatschappelijke veld. Een van onze kernthema’s is invloed van senioren op het gemeentelijk beleid .Wij adviseren de gemeente en maatschappelijke organisaties namens senioren. Op het gebied van wonen, zorg en welzijn laten we ons bijstaan door externe deskundigen. Leden van ouderenverenigingen PVGE, KBO en het Seniorenpanel behoren tot onze achterban. Samen maken we ons sterk voor de belangen van alle senioren in Veldhoven.

NIEUW: ONLINE SENIORENPANEL

Het Seniorenpanel Veldhoven wordt dit jaar (2022) opgericht en vorm gegeven. De leden van het panel worden een aantal keer per jaar gevraagd om via internet een korte vragenlijst in te vullen. De informatie vanuit de panelleden helpt de Seniorenraad bij:

  • het op een snelle en eenvoudige wijze opvattingen te verzamelen
  • het vormen van een mening
  • het samenstellen van adviezen voor gemeente en maatschappelijke organisaties.
  • het geven van informatie aan senioren in Veldhoven

Wie kunnen deelnemen?

Senioren (55+) en mensen die voor senioren hun handen uit de mouwen steken en die wonen in Veldhoven en beschikken over een e-mailadres

Wie kunnen NIET deelnemen?

Werknemers bij de gemeente Veldhoven en beroepskrachten van maatschappelijke organisaties

Wilt u ook panellid worden?
Meld u dan aan via email: secretaris@seniorenraadveldhoven.nl

JAARVERSLAG 2021 SENIORENRAAD VELDHOVEN

Terugkijkend, kan gezegd worden dat 2021 werd gedomineerd door angst voor Corona en door beperkende maatregelen.Ook de Seniorenraad Veldhoven heeft in 2021 door Corona haar inzet moeten veranderen. Geen voorgenomen informatie bijeenkomsten, wel vergaderingen via beeldscherm en enkele beperkte persoonlijke ontmoetingen met mondkapje op.Gelukkig konden we u blijven informeren via onze website en via artikeltjes onder andere in de maandkrant ‘Thuis in Veldhoven’.
Vooruitkijkend hebben we in die tijd nagedacht over wat en hoe we in de komende jaren de belangen van senioren nog beter  kunnen behartigen. En waar we ons op moeten focuseren.
Voor details zie : verkort jaarverslag 2021 (v30_3

MEERJARENPLAN SENIORENRAAD VELDHOVEN

De Seniorenraad Veldhoven heeft een meerjarenplan opgesteld voor de jaren 2022-2024. In dit plan staat hoe de raad de belangen van de Veldhovense senioren in de komende jaren wil  behartigen. De twee pijlers zijn de informatievoorziening aan de senioren en de beleidsadvisering van gemeente en andere instanties.
Om dat te bereiken wil de raad nog nadrukkelijker dan in het verleden de senioren bij haar werk betrekken. Door interactief met de senioren te communiceren, kan de raad voor hen een spreekbuis zijn. En kan mede namens hen geadviseerd worden.
Details hierover, de taken en de activiteiten kunt u lezen in het Meerjarenplan: